top of page

Preisliste

Preise

Hauptsaison

Nebensaison

2 Erwachsene

70 €

65 €

3 Erwachsene

80 €

75 €

4 Erwachsene

90 €

85 €

Kinder bis 3 Jahre

frei

frei

Kinder 4-10 Jahre

10 €

10 €

Kinder 11-15 Jahre

10 €

10 €

HOCHSAISON 2020/2021

27.06. - 04.09.

und 19.12. - 19.3.

NEBENSAISON 2020/2021

20.03. - 26.06. 

und 05.09. - 18.12.

bottom of page